Witamy na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów”"

Jest nam bardzo miło powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Osiedle Wilanów. Gorąco zachęcamy do częstych odwiedzin nowych i „starych” bywalców.

Mamy nadzieję, że pozwoli ona Państwu przyjrzeć się bliżej temu, co aktualnie robimy, z czego jesteśmy dumni i jakie mamy plany na przyszłość.

Wierzymy również, że informacje tu zamieszczone zachęcą Państwa do aktywnego uczestniczenia w życiu Spółdzielni i zachęcamy do zgłaszania wszelkich spostrzeżeń i uwag, które pozwolą nam udoskonalić metody zarządzania i podnieść komfort mieszkania na osiedlu.

Na stronie znajdą Państwo ogólne informacje i ogłoszenia dla wszystkich zainteresowanych oraz dokumenty wewnętrzne Spółdzielni, które są udostępniane uprawnionym osobom po zalogowaniu.

Login i hasło można otrzymać wysyłając zgłoszenie mailowe na adres: sekretariat@smoswilanow.pl

Życzymy miłej lektury!

Zarząd i Zespół Pracowników

SM „Osiedla Wilanów”

Aktualności

Warszawa,  07 czerwca 2024 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów”, na podstawie art. 83 ust. 11 i 13 Ustawy z dn. 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1208 z późn. zm.), uprzejmie informuje, iż wpłynęły trzy wnioski zgłoszone przez KDM nieruchomości Goplańska 29,  KDM nieruchomości Niemirowska 1 oraz KDM nieruchomości Sobieskiego 4 z żądaniem zamieszczenia projektów uchwał w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni zwołanego na dzień  22 czerwca 2024 r.

Poniższy porządek obrad uwzględnia zgłoszone wnioski w pkt 20.

Proponowany porządek obrad:

Lp.

Punkt porządku obrad

Referujący

Planowana
godzina

1.

Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia

Przewodnicząca

Rady Nadzorczej

10.00

2.

Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia

Przewodnicząca

Rady Nadzorczej

10.10

3.

Wybór Komisji:  

  a)  Skrutacyjnej

  b) Uchwał i Wniosków

Przewodniczący

Zebrania

10.20

4.

Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący

Zebrania

10.40

5.

Informacja Komisji Skrutacyjnej o ważności Walnego Zgromadzenia oraz odczytanie listy pełnomocnictw do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia i do głosowania

Przewodniczący

Komisji Skrutacyjnej

10.50

6.

Przedstawienie Sprawozdania z działalności RadyNadzorczej za 2023 r.

Przewodnicząca

Rady Nadzorczej

11.00

7.

Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 r.

Zarząd

11.15

8.

Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2023 r.

Główna Księgowa

11.30

9.

Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami

Członkowie

Spółdzielni

11.45

10.

Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023,
 2. Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2023,
 3. Zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2023,
 4.  Podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023.

Przewodniczący
Zebrania

12.30

11.

Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium:

 1. Prezesowi Zarządu, Panu Radosławowi Wiraszce za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
 2. Zastępcy Prezesa Zarządu Panu Grzegorzowi Zabłockiemu  za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Przewodniczący
Zebrania

12.45

12.

Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na WZ w dn. 24.06.2023 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

13.00

13.

Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie rozdzielenia środków z Funduszu Zasobowego na Fundusze Remontowe nieruchomości jednobudynkowych Spółdzielni

Zarząd/Adwokat

13.15

14.

Omówienie postępowań sądowych w sprawie uregulowania  stanu prawnego nieruchomości Jabłonowskiego 15 oraz Sobieskiego 6 i Sobieskiego 10

Adwokat

13.30

 

PRZERWA

 

13.45 - 14.30

 

Wystąpienie Burmistrza Dzielnicy Wilanów i odpowiedzi na pytania Mieszkańców

Burmistrz,

Mieszkańcy

14.30 - 15.15

15.

Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie proponowanych zmian Statutu Spółdzielni   

Adwokat/Zarząd

15.15

16.

Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie proponowanych zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

Adwokat/Zarząd

15.45

17.

Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie proponowanych zmian w Regulaminie  Komitetów Domowych Mieszkańców

Adwokat/Zarząd

16.00

18.

Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Referendum w SM „Osiedle Wilanów”

Przewodnicząca Rady Nadzorczej/ Adwokat

16.15

19.

Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie realizacji zaleceń polustracyjnych Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

16.45

20.

Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów bankowych,
 2. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu na przeprowadzenie prac remontowych w budynku Goplańska 29
 3. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu na przeprowadzenie prac remontowych w budynku Niemirowska 1
 4. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu na przeprowadzenie prac remontowych w budynku Sobieskiego 4

KDM-y

Goplańska 29,

Niemirowska 1,

 Sobieskiego 4

17.00

21.

Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, w tym głosowanie nad złożonymi wnioskami

Przewodn. Komisji Uchwał i Wniosków

17.40

22.

Odczytanie listy uzupełniającej pełnomocnictw do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia i do głosowania.

Przewodniczący   Komisji Skrutacyjnej

17.50

23.

Zakończenie obrad

 Przewodniczący    Zebrania

18.00

 

Informujemy, że materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności sprawozdania i projekty uchwał są dostępne do wglądu w sekretariacie Spółdzielni w godzinach pracy biura oraz na stronie www.smoswilanow.pl (po zalogowaniu).

Zachęcamy wszystkich Członków Spółdzielni do zapoznania się z przygotowanymi materiałami na Walne Zgromadzenie oraz licznego uczestnictwa w obradach.

                                                                                                 ZARZĄD SM „Osiedle Wilanów”

Warszawa, dn. 27 maja 2024 r.

Z A W I A D O M I E N I E       

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów”

na podstawie art. 39 §1 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. - Prawo spółdzielcze  (tj. Dz. U. 2024 poz. 593

 z późn. zm.) oraz art. 83 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach

 mieszkaniowych (tj. Dz.U. 2024 poz. 558 z późn. zm.) oraz §111 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółdzielni

zwołuje

Walne Zgromadzenie Spółdzielni

na dzień 22 czerwca 2024 r. (sobota) o godz. 1000

w Centrum Kultury Wilanów przy ul. Kolegiackiej 3 w  Warszawie

Rejestracja uczestników - od godz. 9.30

Proponowany porządek obrad:

Lp.

Punkt porządku obrad

Referujący

Planowana
godzina

1.

Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia

Przewodnicząca

Rady Nadzorczej

10.00

2.

Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia

Przewodnicząca

Rady Nadzorczej

10.10

3.

Wybór Komisji:  

  a)  Skrutacyjnej

  b) Uchwał i Wniosków

Przewodniczący

Zebrania

10.20

4.

Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący

Zebrania

10.40

5.

Informacja Komisji Skrutacyjnej o ważności Walnego Zgromadzenia oraz odczytanie listy pełnomocnictw do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia i do głosowania

Przewodniczący

Komisji Skrutacyjnej

10.50

6.

Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 r.

Przewodnicząca

Rady Nadzorczej

11.00

7.

Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 r.

Zarząd

11.15

8.

Przedstawienie Sprawozdania Finansowego
Spółdzielni za 2023 r.

Główna Księgowa

11.30

9.

Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami

Członkowie

Spółdzielni

11.45

10.

Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023,
 2. Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2023,
 3. Zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2023,
 4.  Podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023.

Przewodniczący
Zebrania

12.30

11.

Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium:

 1. Prezesowi Zarządu, Panu Radosławowi Wiraszce za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
 2. Zastępcy Prezesa Zarządu Panu Grzegorzowi Zabłockiemu  za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Przewodniczący
Zebrania

12.45

12.

Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na WZ w dn. 24.06.2023 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

13.00

13.

Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie rozdzielenia środków z Funduszu Zasobowego na Fundusze Remontowe nieruchomości jednobudynkowych Spółdzielni

Zarząd/Adwokat

13.15

14.

Omówienie postępowań sądowych w sprawie uregulowania  stanu prawnego nieruchomości Jabłonowskiego 15 oraz Sobieskiego 6 i Sobieskiego 10

Adwokat

13.30

 

PRZERWA

 

13.45 - 14.30

 

Wystąpienie Burmistrza Dzielnicy Wilanów i odpowiedzi na pytania Mieszkańców

Burmistrz,

Mieszkańcy

14.30 - 15.15

15.

Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie proponowanych zmian Statutu Spółdzielni   

Adwokat/Zarząd

15.15

16.

Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie proponowanych zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

Adwokat/Zarząd

15.45

17.

Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie proponowanych zmian w Regulaminie  Komitetów Domowych Mieszkańców

Adwokat/Zarząd

16.00

18.

Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Referendum w SM „Osiedle Wilanów”

Przewodnicząca Rady Nadzorczej/ Adwokat

16.30

19.

Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie realizacji zaleceń polustracyjnych Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

17.00

20.

Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, w tym głosowanie nad złożonymi wnioskami

Przewodn. Komisji Uchwał i Wniosków

17.15

21.

Odczytanie listy uzupełniającej pełnomocnictw do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia i do głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej

17.30

22.

Zakończenie obrad

 Przewodniczący            Zebrania

17.45

 
Jednocześnie informujemy, że materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, w tym sprawozdania i projekty uchwał są dostępne do wglądu od dnia 29.05.2024 r. w sekretariacie  Spółdzielni w godzinach pracy Biura oraz na stronie internetowej: www.smoswilanow.pl (po zalogowaniu).

Członkom Spółdzielni przysługuje prawo do zapoznania się z projektami uchwał, sprawozdaniami i materiałami przygotowanymi na Walne Zgromadzenie.

Członkom Spółdzielni przysługuje także prawo do zgłaszania wniosków i projektów uchwał do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, a także poprawek do projektów uchwał w trybach przewidzianych w obowiązujących regulacjach ustawowych.

ZARZĄD SM „Osiedle Wilanów”

OBWIESZCZENIE

Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2024 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) Prezydent m.st. Warszawy podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

550

ul. Prymasa Augusta Hlonda: strona parzysta od nr 2 do nr 6

Przedszkole nr 424, ul. Jerzego Beniamina Flatta 7

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

551

ul. Bruzdowa: nieparzyste od 103 do 117N, parzyste od 88 do 102F, ul. Dostatnia: nieparzyste od 1 do 23, parzyste od 2 do 20, rondo Jana Kazimierczaka, ul. Nad Wilanówką, ul. Syta: nieparzyste od 83 do 97D, parzyste od 100 do 114Z, ul. Zygmunta Vogla: nieparzyste od 29 do 47, ul. Zaściankowa: parzyste od 2 do 98

 

Oddział zamiejscowy Przedszkola nr 416, ul. Zygmunta Vogla 62A/16A

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

552

ul. Goplańska: parzysta od 42 do 44, ul. Jana III Sobieskiego: parzysta od 4 do 18A; ul. Nałęczowska 47, ul. Niemirowska 1

Przedszkole nr 427, ul. Radosna 11

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

553

ul. Goplańska: nieparzyste od 25 do 35, ul. Gubinowska: cała, ul. Stanisława Jana Jabłonowskiego: nieparzyste, ul. Pastewna: cała, ul. Radosna: cała, ul. Resorowa: parzyste, ul. Wandy Rutkiewicz: cała

Przedszkole nr 56, ul. Gubinowska 28/30

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

554

Aleja Wilanowska: parzyste od 2 do 18, ul. Królewicza Aleksandra: cała, ul. Królewicza Jakuba: nieparzyste od 1 do 33, parzyste od 2 do 30, ul. Kosiarzy: nieparzyste od 11 do 37 i parzyste od 20 do 32, ul. Jakuba Kubickiego: cała, ul. Stanisława Lentza: nieparzyste, ul. Marconich: cała, ul. Królowej Marysieńki: nieparzyste od 1 do 13, parzyste od 2 do 32A, ul. Obornicka: nieparzyste od 21 do 29, parzyste od 30 do 38, ul. Rumiana: nieparzyste od 1 do 39A, parzyste od 2 do 58, ul. Urodzajna: cała, ul. Wiertnicza: nieparzyste od 33 do 93A, ul. Wiktorii Wiedeńskiej: cała

Szkoła Podstawowa nr 300, ul. Gubinowska 28/30

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

555

ul. Augustówka: parzysta od 4 do 14A, ul. Biedronki: cała, ul. Stefana Cendrowskiego: cała, ul. Chorągwi Pancernej: cała, ul. Husarii: cała, ul. Janczarów: cała, ul. Kolegiacka: cała, ul. Kosiarzy: nieparzyste od 1 do 9A, parzyste od 2 do 14, ul. Łowcza: nieparzyste od 1 do 5, parzyste od 2 do 2A, ul. Łucznicza: cała, ul. Obornicka: nieparzyste od 1 do 19B, parzyste od 2 do 24, ul. Ostra: cała, ul. Petyhorska: cała, ul. Piechoty Łanowej: cała, ul. Stanisława Kostki Potockiego: cała, ul. Przedatki: cała, ul. Przyczółkowa: parzysta od 360 do 400, ul. Rotmistrzowska: cała, ul. Sielanki: cała, Skwer Prymasowski: cała, ul. Zygmunta Vogla: nieparzyste od 5 do 19, ul. Wiertnicza: parzyste, ul. Zawodzie: nieparzyste od 1 do 17

Zespół Szkół Nr 79, ul. Wiertnicza 26

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

556

ul. Bruzdowa: nieparzyste od 119 do 191, parzyste od 104 do 168, ul. Cicha Dolina: cała, ul. Dostatnia: nieparzyste od 31 do 31C, parzyste od 28 do 54A, ul. Glebowa: cała, ul. Hektarowa: cała, ul. Jara: cała, ul. Siedliskowa: cała, ul. Syta: nieparzyste od 99 do 195, parzyste od 116 do 202, ul. Trójpolowa: parzyste od 4 do 6, nieparzyste 7, ul. Wał Zawadowski: nieparzyste od 125 do 139

Przedszkole nr 416, ul. Syta 123

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

557

ul. Bazyliowa: cała, ul. Dobrodzieja: cała, ul. Estragonowa: cała, ul. Gronowa: cała, ul. Kardamonowa: cała, ul. Latoszki: cała, ul. Lawendy: cała, ul. Łęgowa: cała, ul. Marii Eleonory: cała, ul. Poranek: cała, ul. Prętowa: nieparzyste od 31A do 59, ul. Przyczółkowa: parzyste od 22 do 210C, ul. Rosochata: cała, ul. Rosy: cała, ul. Ruczaj: nieparzyste od 1 do 89, parzysta od 2 do 50, ul. Rukoli: cała, Skwer Franciszka Pieniaka: cała, ul. Starodawna: cała, ul. Strumień: cała, ul. Szczególna: cała, ul. Waflowa: cała, ul. Wiechy: cała, ul. Zakamarek: cała, ul. Zastruże: cała

Szkoła Podstawowa nr 104, ul. Przyczółkowa 27

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

558

Aleja Wilanowska: nieparzyste od 1 do 9A, ul. Herbu Leliwa: cała, ul. Herbu Pogoń: cała, ul. K. Kieślowskiego: nieparzyste od 3 do 7, ul. F. Klimczaka: parzyste od 2 do 10G, ul. Rycerstwa Polskiego: cała, ul. Sarmacka: nieparzyste od 1 do 7J

 

Urząd Dzielnicy Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 4

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

559

ul. Biwakowa: cała, ul. Brodzik: cała, ul. Czarna: cała, ul. Europejska: cała, ul. Gwiazda: cała ul. Koralowa; cała, ul. Leżakowa: cała, ul. Młocarni: cała, ul. Murawy: cała, ul. Namioty: cała, ul. Niedzielna: cała, ul. Odpoczynek: cała, ul. Przyczółkowa: parzyste od 294 do 354, ul. Ruczaj: nieparzyste od 117 do 121, parzyste od 82 do 98A, ul. Uprawna: cała, ul. Zygmunta Vogla: parzyste od 2 do 44, ul. Wycieczka: cała, ul. Wyprawa: cała

Szkoła Podstawowa nr 169, ul. Uprawna 9/17

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

560

ul. Aleksandra Gieysztora: cała, ul. Kazachska: cała, ul. Franciszka Klimczaka: nieparzyste od 1 do 7, ul. Sarmacka: nieparzyste od 9 do 17

Szkoła Podstawowa nr 358, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

561

Aleja Rzeczypospolitej: parzyste od 2 do 2A, nieparzyste od 1 do 5, ul. Adama Branickiego: nieparzyste od 3B do 25A, ul. Jerzego Holzera: cała, ul. Herbu Janina: cała, ul. Herbu Korczak: cała, ul. Karuzela: cała, ul. Aleksandry z Lubomirskich Potockiej: cała; ul. Marcepanowa: cała, ul. Pałacowa: parzyste, ul. Przyczółkowa: nieparzyste od 219 do 279, ul. Sarmacka: parzyste od 28 do 28B, nieparzyste od 19 do 27A, ul. Wiedeńska: nieparzyste od 89 do 91E, parzyste od 94 do 102

Szkoła Podstawowa nr 358, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

562

Aleja Rzeczypospolitej: parzyste od 10 do 14, ul. Franciszka Klimczaka: parzyste od 12 do 22G, ul. Oś Królewska 17, ul. Sarmacka: parzyste od 10 do 14C

Szkoła Podstawowa nr 400, ul. Oś Królewska 25

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

563

ul. Amfory: cała, ul. Bogata: cała, ul. Bruzdowa: nieparzyste od 1 do 99A, parzysta od 2 do 86, ul. Calowa: cała, ul. Filigranowa: cała, ul. Grabalówki: cała, ul. Gratyny: cała, ul. Gwarna: cała, ul. Hoserów: cała, ul. Komfortowa: cała, Kwarty: cała, ul. Władysława Lercha: cała, ul. Łokciowa: cała, ul. Makowa: cała, ul. Metryczna: cała, ul. Nad Wodą: cała, ul. Niewinna: cała, ul. Obok Sadu: cała, ul. Okrzeszyńska: cała, ul. Olęderska: cała, ul. Prętowa: nieparzyste od 1 do 21N, parzyste od 2 do 22, ul. Przestronna: cała, ul. Sady Zawadowskie: cała, ul. Satynowa: cała, ul. Sągi: cała, ul. Sążnista: cała, ul. Syta: nieparzyste od 1 do 21, parzyste od 2 do 96, ul. Zygmunta Vogla: nr 62, ul. Wał Zawadowski: od 1 do 111, ul. Włóki: cała, ul. Zaściankowa: nieparzyste od 1 do 19

Centrum Kultury Wilanów, ul. Zygmunta Vogla 62

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

564

ul. Goplańska: nieparzyste od 1 do 23, ul. Stanisława Jana Jabłonowskiego: parzysta, ul. Królewicza Jakuba: nieparzyste od 37 do 105, parzysta od 34 do 88, ul. Stanisława Lentza: parzyste od 2A do 12, ul. Łowcza; nieparzyste od 9 do 17A, parzyste od 10 do 28, ul. Królowej Marysieńki: nieparzyste od 19 do 33, parzyste od 34 do 104, ul. Rumiana: nieparzyste od 41 do 113, parzyste od 60 do 124, ul. Wiertnicza: nieparzyste od 97 do 169

Szkoła Podstawowa nr 300, ul. Gubinowska 28/30

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

565

ul. Andrutowa: cała, ul. Czekoladowa: cała, ul. Łukasza Drewny: cała, ul. Gąsek: nieparzyste od 5 do 5B, 57, 79 i 81, parzyste, ul. Historyczna: cała, ul. Karmelowa: cała, ul. Stefana Korbońskiego: cała, ul. Kremowa: cała, ul. Ku Skarpie: cała, ul. Kwitnącej Łąki: cała, ul. Limonki cała, ul. Nowoursynowska: 84, ul. Opieńki: cała, ul. Pałacowa: nieparzysta, ul. Ponczowa: cała, ul. Potułkały: cała, ul. Przekorna: cała, ul. Przyczółkowa: nieparzyste od 1 do 141A, ul. Ptysiowa: cała, ul. Trzmiela: cała, ul. Ulubiona: cała, ul. Waniliowa: cała, ul. Zapłocie: cała

Szkoła Podstawowa nr 104, ul. Przyczółkowa 27

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

566

ul. J. B. Flatta: cała, ul. Prymasa Augusta Hlonda: strona parzysta od nr 8 do nr 28, ul. Orszady: strona nieparzysta od nr 41 do nr 45, strona parzysta od nr 48 do nr 78, ul. Pamiętna: cała

Przedszkole nr 424, ul. Jerzego Beniamina Flatta 7

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

567

ul. Adama Branickiego: parzyste od 14 do 20, ul. Prymasa Augusta Hlonda: nieparzyste od 1 do 11T, ul. Kokosowa: parzyste od 6 do 38, ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej: cała, ul. Orszady: nieparzyste od 7 do 39, parzyste od 2 do 20, ul. Sejmu Czteroletniego: cała, ul. Adama Worobczuka: cała

Przedszkole nr 420, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

568

Aleja Rzeczypospolitej: parzyste od 4 do 8, ul. Adama Branickiego: parzyste od 10 do 12, ul. Herbu Szreniawa: 11, ul. Franciszka Klimczaka: nieparzyste od 13 do 17, ul. Sarmacka: parzyste od 16 do 22A, ul. abp. Józefa Teodorowicza: cała

Szkoła Podstawowa nr 358, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

569

Aleja Rzeczypospolitej: parzyste od 18 do 24E, ul. Oś Królewska: parzyste od 18 do 18C, ul. Sarmacka: parzyste od 4 do 6

Przedszkole nr 436, ul. Sarmacka 4

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

570

ul. Aksamitki: cała, Aleja Rzeczypospolitej: nieparzyste od 17 do 33E ul. Arbuzowa: nieparzyste od 1 do 61, ul. Dyniowa: cała, ul. Mango: cała, ul. Melonowa: cała, ul. Mieczykowa: cała, ul. Oś Królewska: nieparzyste 25, parzyste od 28 do 28A, ul. Paprotki: cała, ul. Pigwy: cała, ul. Rzodkiewki: cała, ul. Winogronowa; cała, ul. Zdrowa: cała

Szkoła Podstawowa nr 400, ul. Oś Królewska 25

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

1137

Szpital Medicover

Szpital Medicover, al. Aleja Rzeczypospolitej 5

Uwaga

Wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu wyborów kończą 60 lat mogą głosować korespondencyjnie, zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie – plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście B, pokój 42 (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.15 do 16.15. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane ustnie, telefonicznie nr telefonu: 22 243 08 00, pisemnie. W razie wysłania dokumentów pocztą zwykłą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu zgłoszenia do Komisarza Wyborczego I w terminie do 27 maja 2024 r.

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez pełnomocnika. Wniosek składa się w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. F. Klimczaka 2, stanowiska nr 7 i 8, najpóźniej do 31 maja 2024 r. Numery telefonów, pod którymi można uzyskać dodatkowe informacje: 22 443 50 83, 22 443 50 81.

 Dodatkowe informacje na temat wyborów można uzyskać dzwoniąc na numer miejskiej infolinii 19115 czynnej całodobowo.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 9 czerwca 2024 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Prezydent m.st. Warszawy

Rafał Trzaskowski

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy o możliwości korzystania z dwóch nowych paczkomatów firmy "ORLEN Paczka" postawionych przy ul. Niemirowskiej 1 od strony ul. Nałęczowskiej oraz przy ul. Goplańskiej 25 od strony ul. Pastewnej (obok paczkomatu Allegro). 

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl